Regulamin

Regulamin sklepu wentylatorownia.pl

(obowiązuje do 24.12.2014r.)

 

I Zamówienia w sklep.wentylatorownia.pl

1. Założenie konta w serwisie www.sklep.wentylatorownia.pl bądź złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, co następuje poprzez zaznaczenie (kliknięcie) przycisku „Akceptuję Regulamin”, znajdującego się u dołu „Formularza rejestracji” bądź „Formularza zamówienia. Brak zaznaczenia (kliknięcia) przycisku „Akceptuję Regulamin” powoduje brak możliwości złożenia zamówienia w Sklepie i niemożność realizacji składanego zamówienia.

2. Sklep realizuje tylko i wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski.

3. Zakupów w wentylatorownia.pl może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna. . Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostka organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentacji tego Klienta.

4. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest w ciągu 24 godzin przez pracownika sklepu telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem. Pracownik wentylatorownia.pl weryfikuje dane osobowe Klienta i potwierdza fakt złożenia zamówienia, koszt i termin dostawy.

Do zawarcia umowy dochodzi dopiero w chwili Potwierdzenia zamówienia przez wentylatorownia.pl, następującego drogą elektroniczną (e-mail) bądź faksem. O ile warunki określone w Zamówieniu oraz Potwierdzeniu nie są ze sobą zgodne w jakimkolwiek punkcie, do zawarcia umowy dochodzi dopiero w momencie uzgodnienia wszystkich warunków realizacji zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, wentylatorownia.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Odwołanie już potwierdzonego zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą wentylatorownia.pl. W przypadku zamówienia towarów importowanych lub nietypowych (produkowanych specjalnie na zamówienie Klienta) co do zasady nie ma możliwości odwołania zamówienia.

7. Właścicielem serwisu www.sklep.wentylatorownia.pl jest WKJ Service Robert Markert, REGON 140844324 NIP5261067690 SIEDZIBA ul.Korotyńskiego 19/73 02-123 Warszawa 

8. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy wentylatorownia.pl są następujące:

     a. połączenie z siecią Internet;

     b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera            dokumentów hipertekstowych (HTML);

     c. klient poczty elektronicznej;

     d. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze                    bezprawnym.

II. Ceny i rabaty

1. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Wentylatorownia.pl niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

Wentylatorownia.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach internetowych sklepu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie Wentylatorownia.pl podane są w złotych polskich zawierają podatek VAT (brutto).

3. Wentylatorownia.pl do każdego zamówienia standardowo wystawia faktury VAT.

4. Opis produktów oraz ceny znajdujące się w Sklepie, aż do momentu Potwierdzenia zamówienia przez wentylatorownia.pl, stanowią jedynie informację cenową (zaproszenie do zawarcia umowy), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

III Realizacja zamówień, zwroty i reklamacje.

1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm spedycyjnych  na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy.

2. Koszt transportu towarów pokrywa Klient. Koszt ten każdorazowo ustalany jest przez pracownika wentylatorownia.pl i podawany w potwierdzeniu zamówienia.

3. Odbiór produktów dostarczonych przez firmę spedycyjną musi zostać potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

4. Zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją.

5. Klient-Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może, w terminie do 10 dni od daty dostarczenia towaru, bez podania przyczyn od niej odstąpić, Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Zwrotowi nie podlegają:

  • towary zamówione lub wyprodukowane specjalnie dla Klienta,
  • urządzenia, których pierwsze uruchomienie spowodowało zmianę stanu fabrycznego,

6. Zwracany towar należy zwrócić w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru. Dodatkowo należy wskazać konto bankowe, na które zostaną przelane zwracane pieniądze.

7. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru.

Jeśli produkt był wysłany do klienta na koszt Wentylatorownia.pl przy zwrocie towaru Klient pokrywa koszty transportu w obie strony.

8. Reklamacje: 

a. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

b.  Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby WKJ Service, lub wysłana w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: kontakt@wentylatorownia.pl  

c.  Reklamacja powinna zawierać dane kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

d. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

IV. Warunki płatności

Wentylatorownia.pl akceptuje wyłącznie płatność w postaci:

a. przedpłaty przelewem na konto bankowe przed dostarczeniem towaru.

b. gotówką w kasie przed dostarczeniem towaru

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności, prosimy o kontakt pracownikiem wentylatorownia.pl

 

V. Postanowienia końcowe

1.Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w WENTYLATOROWNIA.pl są danymi katalogowymi producentów. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian o których niezwłocznie poinformujemy klienta.

2.Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach indentyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.Składając zamówienie Klient akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami.

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu prawa polskiego. Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego, listownie lub telefoniczne.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby właściciela Sklepu Internetowego sklep.wentylatorownia.pl to jest WKJ Service Robert Markert 

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.wentylatorownia.pl
(obowiązuje od 25.12.2014 r.)
1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.wentylatorownia.pl prowadzony jest przez firmę:

WKJ Service Robert Markert

02-123 Warszawa

Tel.: + 48 22 2445764

email: kontakt@wentylatorownia.pl

NIP 526-106-76-90

REGON 140844324

Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Konto Bankowe:

ING Bank Śląski

Numer rachunku: 22 1050 1025 1000 0023 1379 2588

 

2.    Definicje:

a)   Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: sklep.wentylatorownia.pl,

b)   Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

c)   Sprzedawca –  WKJ Service Robert Markert, ul. Korotyńskiego 19/73 02-123 Warszawa, tel. 22 2445764, email: kontakt@wentylatorownia.pl, NIP 526-106-76-90, REGON 140844324

d) Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e)  Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

f)     Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

g)   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

h)    Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą –  materiały do transportu i wysyłki towarów

i)      Dowód zakupu – faktura imienna, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

j)      Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

 

3.    Złożenie zamówienia oraz/lub utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@wentylatorownia.pl

4.    Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5.    Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym sklep.wentylatorownia.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne złożenie zamówienia w formie elektronicznej.

6.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1.    Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną
4.    Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a)    dodanie produktów do koszyka, a następnie wybranie opcji „wyślij zamówienie”

b)    złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – e-mail: kontakt@wentylatorownia.pl,

c)    złożenie Zamówienia drogą telefoniczną: 22 2445764 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-17.00.

 

5.    Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.    Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. W wiadomości Sprzedawca porwierdzi cenę oraz dostępność produktu. 
 Ceny podane w serwisie sklep.wentylatorownia.pl, mogą różnić się od cen faktycznych, co może być spowodowane błędami w oprogramowaniu lub na etapie wprowadzania cen produktów przez sprzedającego. O zainstniałej rozbieżności, sprzedawca natychmiast poinformuje kupującego w oddzielnej wiadomości email a kupujący zaakceptuje zmiany lub zrezygnuje z zamówienia.
 
7.    Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu i akceptacji przez kupujacego informacji w niej zawartych.

8.    Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

9.    Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 2 dni robocze.

10.  W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

11.  W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 3 tygodni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

12.  Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamawiane artykuły oraz koszty przesyłki.

 

§3. PŁATNOŚCI

 

1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.     Do każdego Zamówienia dołączana jest faktura proforma. 

3.    Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a)    płatność przelewem bankowym (przed wysyłką towaru),

b)    płatność przelewem, platforma przelewy24.pl  (przed wysyłką towaru),

 

5.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6.    Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. 

7.    Produkty wysyłane są w ciągu 1-2 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

8.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

 

§4. DOSTAWA

 

1.   Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a)     dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

b)     odbiór osobisty w magazynie sprzedawcy 

2.   Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3.  Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby firmy, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Firma WKJ Service korzysta z usług renomowanych firm kurierskich takich jak K-EX, UPS oraz DHL.

4.   Sprzedawca wysyłając Produkty do Kupującego zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby sposób pakowania i przewozu odpowiadał właściwościom rzeczy, w szczególności jej nienaruszalności (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

5.   Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

6.    Koszty dostawy ponosi Kupujący. 
 
7.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

8.    Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

9.    Sklep wentylatorownia.pl realizuje wysyłki tylko na terenie Rzeczypospolitej polskiej.

§5. REKLAMACJA

 

1.    W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

2.    Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 

3.    Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4.  Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

5.   Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6.    Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.    Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2.    Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: 

a)    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)    umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)    szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e)    umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

f)     umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

g)    umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


3.    Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia pod regulaminem.

4.    Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 

5.    Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6.    Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

7.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

9.    W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.  Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 

11.  W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Kupujący, składając zamówienie i/lub zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (,,RODO'')

2.    Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. 

3.    Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4.    Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. 

5.    Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego sklep.wentylatorownia.pl

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3.    Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

4.    Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 
6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
7.    Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

            

Adresat:

WKJ Service Robert Markert

Ul. Korotyńskiego 19/73

02-123 Warszawa

 

 


 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia: ………………………………………………

Data odbioru: ………………………………………………

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie

niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego

właścicielem jest ……………………………………………………………...……………

 Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Imię i Nazwisko Kupującego: ………………………………………………

Adres Kupującego: ………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………………

Data i Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)